"Wat als het geld naar het primaire proces moet gaan; Het onderwijs."
Ontzorging op niveau!


Anculus heeft zich ten doel gesteld schoolbesturen te ondersteunen en te adviseren bij hun professionalisering (efficiency en doeltreffendheid) en de scholen te ontzorgen. Anculus verzorgt voor circa 400 basisscholen het facilitairbeheer op onderdelen, zoals bijvoorbeeld het verwerken van meldingen via het service meldpunt, zij nemen klachten en vragen direct en professioneel in behandeling. Schoonmaakbeheer, Tevredenheidsonderzoeken, Controle facturen/ financiële bewaking, Contractbeheer, Periodiek overleg met de diverse dienstverleners, Periodieke rapportages (MARAP) en overleg via het OD-Portaal.
Om contractbeheer professioneel te organiseren is kennis en expertise nodig van de wet- en regelgeving en van de markten waarvan diensten en leveringen worden betrokken. Anculus verzorgt voor veel besturen in het primair onderwijs het inkoopmanagement al dan niet in combinatie met het contractmanagement. Kost de schoonmaak en aansturing van het schoonmaakbedrijf te veel tijd en aandacht? Denk dan eens aan schoonmaakbeheer door Anculus. Verder kan men terugvallen op Anculus in relatie tot vragen over of in relatie tot de Aanbestedingswet. De dienstverlening is gericht op ontzorging van de onderwijsorganisatie.  Anculus stelt zich als integraal beheerder op als onderdeel van de staforganisatie. Dit kan op afstand of gedeeltelijk fysiek op het stafkantoor. Anculus legt direct en periodiek verantwoording af aan het College van Bestuur. Dit vraagt van Anculus een grote zelfstandigheid en een hoog oplossingsgericht vermogen. Anculus werkt daarom aan de hand van vooraf vastgestelde kaders en mandaat. Informatie wordt aan elke schooldirecteur verstrekt en is eenvoudig terug te vinden op ons webportaal “OD-Portaal”. Op OD-Portaal kunnen gebruikers ook eenvoudig hun vragen, (klacht)meldingen en mutatieverzoeken doorgeven en de afhandeling volgen. De meldkamer van Anculus vormt een centraal aanspreekpunt voor het schoolbestuur. Het service meldpunt registreert de klachten en storingen en draagt zorg voor de correcte afhandeling. Anculus is een zeer ervaren partner voor organisaties in het primair en voortgezet onderwijs bij aanbestedingen, implementaties en contractbeheer op het gebied van de ondersteunende diensten (vastgoed en facilities). In het bijzonder op het gebied van schoonmaakdienstverlening en verzorgt voor veel schoolbesturen het contractmanagement. Zij beheren de contracten, ontzorgen bij het oplossen van calamiteiten en urgente vragen, onderhoudt de contacten met de dienstverleners, voert interventies uit als de dienstverlening niet naar tevredenheid loopt, controleert de uitgaven en legt verantwoording af.