Vastgoed ontwikkeling
Vastgoedbeheer
Facilitair advies
Facilitair beheer
Verbetering 4 MFA's in Utrecht
Op basis van een gezamenlijke opdracht voor de KSU, SPO Utrecht, Monton en PCOU Willibrord, treedt Anculus op als adviseur voor deze besturen in het proces om te komen tot verbetering van vier MFA’s in Leidsche Rijn. Daarnaast treedt Anculus op als vertegenwoordiger namens de gezamenlijke schoolbesturen op stuurgroepniveau richting de gemeente Utrecht.

De vier MFA’s hebben te kampen met veel technische problemen, onduidelijke beheerafspraken, hoge exploitatielasten en sluiten functioneel niet meer aan op de hedendaagse huisvestingsbehoefte. In nauw overleg met gemeente Utrecht zijn kaders afgesproken om de gebouwen te renoveren. Daarnaast zijn heldere en eenduidige randvoorwaarden opgesteld met evenwicht in de belangen van gemeente, schoolbesturen en partners. Zoals gebruiksovereenkomsten, beheer- en exploitatieafspraken plus in het verlengde hiervan een nieuwe MFA-regeling. Anculus vertegenwoordigt de gezamenlijke schoolbesturen in de overkoepelende stuurgroep en de stuurgroepen per MFA. Hierbij borgt Anculus dat de gezamenlijke stuurgroepen één beleidslijn c.q. koers hanteren waarin de belangen van alle schoolbesturen zijn verenigd. Daarnaast bewaakt Anculus de met de gemeente overeengekomen uitgangspunten en gemaakte procesafspraken.

"Vertegenwoordiger vier schoolbesturen samen"